Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

van

Sjors Houkes, stemacteur, gevestigd te Utrecht.

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Sjors Houkes

Opdrachtgever: de wederpartij van Sjors Houkes

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de opdrachtnemer en een opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

Artikel 3. Offertes

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door de opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd. Of wanneer opdrachtgever middels een brief, mail of andere vorm van communicatie akkoord geeft voor de offerte.

Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen.

De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Genoemde bedragen betreffen een buy-out tarief voor 1 jaar. Daarna geldt, tenzij anders overeengekomen, een repeat fee van 50% per jaar.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

Teksten en/of instructies van een opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven kopij of schriftelijke opdracht.

De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist en niet in de weg staat, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Werkvormen die gebruikt zijn om tot de uiteindelijke productie te komen, blijven eigendom van de opdrachtnemer, tenzij deze door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtnemer is niet verplicht deze te bewaren.

De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

Voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden wordt een looptijd en termijn afgesproken.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever de opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Meerwerk

Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een adequate uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook (dus ook in de tekst, de plaats of wijze van opname, enz.), welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever zijn aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog wijzigingen verlangt in de uitvoering daarvan, moeten die door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

In afwijking van lid 1 zal de opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 8. Annulering

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk annuleren. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 7 dagen in acht te nemen.

Wanneer annulering geschiedt minder dan 7 dagen voor de start van de uitvoering, is de opdrachtnemer bevoegd om 50% van het overeengekomen honorarium in rekening te brengen.

Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de producties weigert af te nemen, is hij verplicht eventuele door de opdrachtnemer reeds ingeschakelde derden tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten te betalen en is hij overigens jegens de opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever is voorts verplicht de opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de producties.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt de opdrachtnemer zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

a.       na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden geven de opdrachtnemer goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b.       indien de opdrachtnemer opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

In de genoemde gevallen is de opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de opdrachtnemer geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde producties eigendom van de opdrachtnemer en is er geen toestemming tot uitzending of andersoortige openbaarmaking, verveelvoudiging en/of verspreiding van de geleverde productie.

De opdrachtnemer heeft het recht deze producties terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de producties wordt gelegd.

Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producties, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 11. Intellectueel eigendom

Op alle door de opdrachtnemer verstrekte concepten, teksten, tekst- en stemvoorstellen enz. behoudt de opdrachtnemer zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

Alle door de opdrachtnemer verstrekte producties zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever mag deze producties niet zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer verveelvoudigen, openbaar maken of ter kennis van derden brengen, anders dan in de opdrachtbevestiging is afgesproken. Indien de opdrachtgever de producties voor een ander doel gebruikt, is de opdrachtnemer gerechtigd om een navordering in te stellen volgens de geldende tarieven van de opdrachtnemer.

Het is opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wijzigingen aan te brengen in het door de de opdrachtnemer geleverde product.

De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten betreffende door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens.

 

Artikel 12. Auteursrecht

De opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

Indien de opdrachtgever wenst, dat de opdrachtnemer bij zijn werkzaamheden gebruik maakt van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde opnamen van uitvoeringen van muziekwerken of andere geluiden dan garandeert opdrachtgever dat hij over de benodigde (auteurs)rechten beschikt.

Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden ter zake van betaling van de verschuldigde uitvoerings- en/of mechanische reproductierechten.

Voorts vrijwaart opdrachtgever de opdrachtnemer tegen alle aanspraken die derden instellen wegens de uitoefening door de opdrachtnemer van de hem ingevolge de opdrachtgever ter beschikking gestelde rechten. Opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle schade (waaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en proceskosten) vergoeden, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit deze aanspraken.

 

Artikel 13. Gebreken; klachttermijnen

Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de producties deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, de opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de dag van de levering c.q. oplevering de opdrachtnemer wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclamering.

Geringe afwijkingen bij stemgeluid, opnameniveau, tijdsduur enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.

Indien de klacht naar het oordeel van de opdrachtnemer gegrond is, zal de opdrachtnemer hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producties, hetzij de geleverde producties gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Indien aanlevering van een gecorrigeerde versie van het afgekeurde werk inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden, dient dit door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 (Aansprakelijkheid).

 

Artikel 14. Honorarium

Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 4 en 5 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 5 van dit artikel.

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief eventuele BTW.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

Indien de opdrachtnemer met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. De opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien de opdrachtnemer kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

 

Artikel 15. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door de opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van de opdrachtnemer binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van de opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens de opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

 

Artikel 16. Incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

a. 10% over de eerste € 5.000,-

b. 5% over het meerdere tot € 20.000,-

c. 3,5% over het meerdere tot € 50.000,-

d. 2,5% over het meerdere

Indien De opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 17. Aansprakelijkheid

Indien opdrachtgever de opdrachtnemer aansprakelijk stelt voor gelede schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

 

Artikel 18. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer worden daaronder begrepen.

De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 20. Geheimhouding

Werk dat door de opdrachtnemer is volbracht, of onderdelen daarvan, kunnen door de opdrachtnemer worden gedeeld met anderen voor promotiedoeleinden van de eigen werkzaamheden. Dit geldt ook voor vermelding van het feit dat de opdrachtnemer in opdracht van de opdrachtgever het betreffende werk heeft uitgevoerd. Als de opdrachtgever hier geen prijs op stelt, dient dit uitdrukkelijk te worden meegedeeld aan de opdrachtnemer.

 

Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gebaseerd op voorwaarden ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, en zijn aangepast door Sjors Houkes op 3 september 2013. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.